The Reason for the Season (An Atheist's response)

Cherry